Zasady rekrutacji

Pobierz, wypełnij i wyślij pocztą: karta zgłoszeń lub wypełnij poniżej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie www – OTWÓRZ 

Karta zgłoszeń:

Dane do faktury:

* Dane niezbędne do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Zasady rekrutacji

1. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

Od osób uczestniczących w kursie zaawansowanym i warsztatach wymagane są ukończenia kursu podstawowego lub posiadanie umiejętności z zakresu kursu podstawowego (przede wszystkim układania bukietów techniką spiralną i paralelną).

2. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie ŚCKF Firma „Synergia” przy ul. Sadowej 3 w Tychach lub telefonicznie (+48 32 218 00 80; +48 601 962 276) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 oraz w soboty od 07:00 do 12:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.

4. Kartę zgłoszeń należy wypełnić bezpośrednio na stronie (patrz wyżej) lub pobrać, wydrukować i wysłać na adres e-mail: szkolenia@sgk.tychy.pl lub złożyć w biurze ŚCKF Firma „Synergia” przy ul. Sadowej 3 w Tychach.

5. Zaliczkę w wysokości 100,00 zł należy wpłacić bezpośrednio w siedzibie ŚCKF Firma „Synergia” lub na konto nr 02 1090 1652 0000 0001 3686 1485 (Synergia Michał Kostelecki, 43-100 Tychy, ul. Sadowa 3).
Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku braku wpłaty pełnej kwoty w w/w terminie.

6. Wpłaty pełnej kwoty za szkolenie, pomniejszonej o zaliczkę, należy dokonać nie później niż do 2 tygodni przed planowanym szkoleniem. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

7. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest utworzenie co najmniej 8 osobowej grupy.

8. ŚCKF Firma „Synergia” zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni przed terminem zajęć oraz w szczególnych przypadkach (wypadki losowe) w dniu zajęć. W takich sytuacjach dokonane przez uczestników szkolenia wpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.

9. ŚCKF Firma „Synergia” zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia.