Karta zgłoszenia

  * Dane niezbędne do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:

  Oświadczam, że:  Zasady rekrutacji

  1. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
   Od osób uczestniczących w kursie zaawansowanym i warsztatach wymagane są ukończenia kursu podstawowego lub posiadanie umiejętności z zakresu kursu podstawowego (przede wszystkim układania bukietów techniką spiralną i paralelną).
  2. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie ŚCKF przy ul. Sadowej 3 w Tychach lub telefonicznie (+48 32 218 00 80; +48 601 962 276) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 oraz w soboty od 07:00 do 12:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: szkolenia@sgk.tychy.pl).
  3. Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia oraz wpłata zaliczki.
  4. Kartę zgłoszenia należy wypełnić bezpośrednio na stronie (patrz wyżej) lub pobrać, wydrukować i wysłać na adres e-mail: szkolenia@sgk.tychy.pl lub złożyć w biurze ŚCKF przy ul. Sadowej 3 w Tychach.
  5. Zaliczkę w wysokości 100,00 zł należy wpłacić bezpośrednio w siedzibie ŚCKF lub na konto nr 02 1090 1652 0000 0001 3686 1485.
   Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku braku wpłaty pełnej kwoty w ww. terminie.
  6. Wpłaty pełnej kwoty za szkolenie, pomniejszonej o zaliczkę, należy dokonać nie później niż do 2 tygodni przed planowanym szkoleniem. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
  7. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest utworzenie co najmniej 8 osobowej grupy.
  8. ŚCKF zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni przed terminem zajęć oraz w szczególnych przypadkach (wypadki losowe) w dniu zajęć. W takich sytuacjach dokonane przez uczestników wpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.
  9. ŚCKF zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia.

  Karta Zgłoszenia na szkolenie – PDF