Karta zgłoszenia


  Oświadczam, że:  Oświadczam, że zgadzam się na przedstawianie mi informacji Handlowych przez firmę „Synergia” Michał Kostelecki z siedzibą w Tychach, 43-100, przy ul. Sadowej 3 :

  1. Na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

  2. Na przedstawianie informacji handlowych za pomocą kontaktu telefonicznego (głosowo, sms lub mms).

  Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody w związku z moim uczestnictwem w szkoleniu florystycznym organizowanym przez firmę Synergia Michał Kostelecki z siedzibą w Tychach, 43-100, przy ul. Sadowej 3:

  1. Na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych moich prac wykonanych podczas uczestnictwa w szkoleniu florystycznym organizowanym przez Administratora, przy czym zgoda ta obejmuje:

  ▪ zamieszczanie na stronie internetowej Administratora www.sgk.pl oraz w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Administratora Facebooku, LinkedIn, Instagramie,

  ▪ zamieszczanie w materiałach reklamowych i promocyjnych takich jak foldery, ulotki, plakaty, informatory, prezentacje itp.;

  2. Na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach i materiałach filmowych w celach wizerunkowych i marketingowych przez Administratora, przy czym zgoda ta obejmuje, zamieszczanie ww. zdjęć i filmów, w szczególności na stronie internetowej Administratora www.sgk.pl oraz w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Administratora Facebooku, LinkedIn, Instagramie;

  3. Na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych takich jak foldery, ulotki, plakaty, informatory, prezentacje itp.;

  Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) rozpowszechnianie wizerunku uczestniczki/uczestnika szkolenia florystycznego nie wymaga zezwolenia w sytuacji, gdy stanowić ona/on będzie jedynie fragment całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza organizowana w Synergii, w związku z organizowanym szkoleniu florystycznym, w szczególności, gdy wizerunek uczestniczki/uczestnika szkolenia florystycznego nie dominuje w kadrze fotograficznym lub filmowym.

  *Pola obowiązkowe.

  Najważniejsze informacje:

    1. Od osób uczestniczących w kursie zaawansowanym i warsztatach wymagane są ukończenia kursu podstawowego lub posiadanie umiejętności z zakresu kursu podstawowego (przede wszystkim układania bukietów techniką spiralną i paralelną).
    2. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie ŚCKF Synergia przy ul. Sadowej 3 w Tychach lub telefonicznie (+48 32 218 00 80; +48 601 962 276) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 oraz w soboty od 07:00 do 12:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: szkolenia@sgk.tychy.pl).
    3. Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia oraz wpłata zaliczki.
    4. Kartę zgłoszenia należy wypełnić i wysłać bezpośrednio na stronie www.sgk.tychy.pl lub pobrać, wydrukować i wysłać na adres e-mail: szkolenia@sgk.tychy.pl lub złożyć w biurze ŚCKF Synergia przy ul. Sadowej 3 w Tychach.
    5. Zaliczkę w wysokości 30% ceny szkolenia należy wpłacić bezpośrednio w kasie w siedzibie ŚCKF Synergia lub przelewem na konto nr 02 1090 1652 0000 0001 3686 1485.
    6. Wpłaty pełnej kwoty za szkolenie, pomniejszonej o zaliczkę, należy dokonać do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia.
    7. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Szkolenia. W takiej sytuacji powinien wysłać pisemną informację o rezygnacji do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@sgk.tychy.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Organizatora.
    8. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu przez Uczestnika:
     – w terminie do 10 dni roboczych do rozpoczęcia Szkolenia Organizator zwróci Uczestnikowi całość wniesionej opłaty za Szkolenie;
     – w okresie pomiędzy 10 dniem roboczym a 1 dniem roboczym przed datą rozpoczęcia Szkolenia Organizator zwróci 50% wniesionej opłaty.
    9. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest utworzenie co najmniej 8 osobowej grupy.
    10. ŚCKF Synergia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni przed terminem zajęć oraz w szczególnych przypadkach (wypadki losowe) w dniu zajęć. W takich sytuacjach dokonane przez uczestników wpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.
    11. ŚCKF Synergia zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia.

   Regulamin – PDF

   Karta Zgłoszenia na szkolenie – PDF