Polityka prywatności

Informacja firmy Synergia Michał Kostelecki o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Michał Kostelecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI z siedzibą w Tychach, ul. Sadowa 3, 43 – 100 Tychy, NIP: 6462490208, www.sgk.tychy.pl.
2. Celami przetwarzania danych osobowych są:
a) zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia);
b) przesyłanie informacji i ofert handlowych do klientów, podstawą prawną jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie marketingu bezpośredniego lub w przypadku klientów potencjalnych zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym, zgodnie z art. 4 RODO istnieje również możliwość udzielenia zgody poprzez wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych (czego przykładem może być wręczenie wizytówki zezwalające na przetwarzanie danych w niej zawartych w celu kontaktu);
c) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;
d) realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO takich jak:
– realizacja umowy w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
– marketing bezpośredni,
– ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
– tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
3. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy windykacyjne, a także banki.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń, w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 12 miesięcy, chyba, że przetwarzanie oparte będzie o zgodę, wtedy nie dłużej niż do czasu jej wycofania.
7. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) przenoszenia swoich danych,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę jak w pkt 2 lit. b) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
9. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.
10. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.
Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron, z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności współwłaścicieli, wspólników, pracowników, pełnomocników lub innych osób, które są niezbędne do realizacji umów, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.